Privacy Statement

Van: Streefkerk Onderwijsrecht B.V.
Bezoekadres: Schenkkade 50, 2595 AR Den Haag
Postadres: Postbus 96967, 2509 JJ Den Haag
KvK: 78558530
Datum: 1 april 2022

1. Algemeen

1.1. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Streefkerk Onderwijsrecht B.V. en de verwerkingen via haar website www.jstreefkerk.nl. Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Streefkerk Onderwijsrecht B.V. Streefkerk Onderwijsrecht B.V. verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

2. Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee een natuurlijke persoon (de betrokkene) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken (ontvangen, opslaan, aanpassen, doorsturen en verwijderen), zijn onder meer:

1. basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar u werkt of uw functie;

2. contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;

3. aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat;

4. financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer;

5. technische gegevens, zoals (een deel van) uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt;

6. persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert, zoals opleidings- en loopbaangegevens;

7. alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.

3. Hoe Streefkerk Onderwijsrecht B.V. persoonsgegevens verkrijgt

3.1. In de meeste gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld als u ons een opdracht voor juridische dienstverlening geeft, als u onze website bezoekt, een formulier op onze website invult, bij ons solliciteert, uw visitekaartje aan ons geeft of uit informatie die wij krijgen tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact met u.

3.2. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld van een wederpartij of van derden in het kader van een zaak die wij behandelen, via (openbare) registers (zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) of uit openbare bronnen en websites.

4. Waarom Streefkerk Onderwijsrecht B.V. persoonsgegevens verwerkt

4.1. Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat. De persoonsgegevens die wij verwerken, worden gebruikt voor de volgende doeleinden.

1. Juridische dienstverlening: Wij verwerken alleen die gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding (inclusief facturatie) van de betreffende opdracht (verlenen van juridisch advies, voeren van een gerechtelijke procedure of verzorgen van juridische kennisoverdracht).

2. Nakomen wettelijke verplichtingen en (beroeps)regels: Wij verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor advocaten geldende regelgeving en beroepsregels, zoals identificatie, controle van gegevens, administratieve vereisten of bewaartermijnen.

3. Verbeteren dienstverlening: Wij verwerken persoonsgegevens voor het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening (waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens over het gebruik van de website).

4. Informatieverstrekking: Wij verwerken persoonsgegevens om u te informeren over actualiteiten, evenementen, diensten en producten.

5. Toegankelijkheid website: Wij verwerken persoonsgegevens om u toegang te verschaffen tot de sociale media van Streefkerk Onderwijsrecht B.V. en het delen van berichten via eigen sociale media.

4.2. De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met Streefkerk Onderwijsrecht B.V., de uitvoering van wet- en regelgeving, uw toestemming en/of de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Streefkerk Onderwijsrecht B.V..

5. Hoe lang Streefkerk Onderwijsrecht B.V. persoonsgegevens bewaart

5.1. Streefkerk Onderwijsrecht B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houden wij die termijnen aan.

6. Plaats van verwerking en beveiliging

6.1. Streefkerk Onderwijsrecht B.V. verwerkt uw persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Unie. Streefkerk Onderwijsrecht B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan. De website van Streefkerk Onderwijsrecht 3 B.V. maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

6.2. Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, gebeurt dit uitsluitend omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat Streefkerk Onderwijsrecht B.V. daarbij een gerechtvaardigd belang heeft. Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG.

6.3. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Streefkerk Onderwijsrecht B.V. een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Streefkerk Onderwijsrecht B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. Cookies

7.1. Streefkerk Onderwijsrecht B.V. maakt op haar website gebruik van cookies. Onder andere houden wij hiermee anonieme bezoekersstatistieken bij. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de instellingen van uw browser aan te passen. Dit kan echter gevolgen hebben voor het functioneren van de website. De website van Streefkerk Onderwijsrecht B.V. kan gebruik maken van (zgn. third party) tracking- of advertentie cookies.

8. Sociale media

8.1. Op de website zijn knoppen opgenomen die verwijzen naar sociale netwerken LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter. Streefkerk Onderwijsrecht B.V. heeft geen invloed op hoe sociale media omgaan met de informatie die verkregen wordt, na het verlaten van de website van Streefkerk Onderwijsrecht B.V. Voor meer informatie verwijzen u naar het privacybeleid van de betreffende social media organisaties.

9. Wijzigingen

9.1. Streefkerk Onderwijsrecht B.V. behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. 10. Vragen en recht op inzage en correctie

10.1. Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Streefkerk Onderwijsrecht B.V., of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging of verwijdering wenst van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met Streefkerk Onderwijsrecht B.V. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aan ons mailen via e-mailadres contact@streefkerk.legal. Streefkerk Onderwijsrecht B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. ***