Algemene voorwaarden

Van: Streefkerk Onderwijsrecht B.V.
Bezoekadres: Schenkkade 50, 2595 AR Den Haag
Postadres: Postbus 96967, 2509 JJ Den Haag
KvK: 78558530
Datum: 1 april 2022

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Streefkerk Onderwijsrecht B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78558530, met uitsluiting van algemene voorwaarden welke door een cliënt worden gehanteerd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Streefkerk Onderwijsrecht B.V. treedt in het economisch en rechtsverkeer ook op onder de handelsnaam Streefkerk Onderwijsrecht.

2. Onder de “aan Streefkerk Onderwijsrecht B.V. verbonden personen” worden begrepen: (a) directe en indirecte aandeelhouders van Streefkerk Onderwijsrecht B.V. en andere bestaande en toekomstige deelnemingen van hen, (b) personen die werken of werkten voor of anderszins verbonden zijn of waren aan Streefkerk Onderwijsrecht B.V. in de hoedanigheid van bestuurder, werknemer, adviseur, freelancer of in een andere hoedanigheid. Een verwijzing in deze algemene voorwaarden naar “personen” omvat de verwijzing naar natuurlijke personen, rechtspersonen en andere entiteiten.

3. Onder “cliënt” wordt verstaan de persoon die met het oog op het verrichten van werkzaamheden door Streefkerk Onderwijsrecht B.V. een overeenkomst met Streefkerk Onderwijsrecht B.V. aangaat of zal aangaan of ter zake van deze werkzaamheden anderszins in een rechtsverhouding tot Streefkerk Onderwijsrecht B.V. staat. Onder “werkzaamheden” wordt mede verstaan het verrichten van diensten of andere prestaties hoe ook genaamd.

4. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en, onverminderd het bepaalde in artikel 5, uitgevoerd door Streefkerk Onderwijsrecht B.V. Dit geldt ook wanneer het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht wordt uitgevoerd door een of meer aan Streefkerk Onderwijsrecht B.V. verbonden personen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. De bepaling van dit artikel 4 is naar analogie van toepassing indien werkzaamheden worden verricht anders dan op grond van een overeenkomst van opdracht.

5. Indien Streefkerk Onderwijsrecht B.V. in verband met de aan haar opgedragen werkzaamheden een derde, niet zijnde een aan haar verbonden persoon, inschakelt, zal Streefkerk Onderwijsrecht B.V. bij de selectie van deze derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Streefkerk 2 Onderwijsrecht B.V. is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derde in de uitvoering van zijn werkzaamheden. Streefkerk Onderwijsrecht B.V. heeft het recht een beperking van aansprakelijkheid die een derde mocht bedingen, namens de cliënt te aanvaarden.

6. Iedere aansprakelijkheid van Streefkerk Onderwijsrecht B.V. voor werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Streefkerk Onderwijsrecht B.V. of anderszins verband houdende met een aan Streefkerk Onderwijsrecht B.V. verstrekte opdracht of een andere door Streefkerk Onderwijsrecht B.V. ter zake van werkzaamheden aangegane rechtsverhouding is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door Streefkerk Onderwijsrecht B.V. gesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering(en) is of wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval op grond van die verzekering(en) voor rekening van Streefkerk Onderwijsrecht B.V. komt. Deze beperking van aansprakelijkheid van Streefkerk Onderwijsrecht B.V. geldt ongeacht of de aansprakelijkheid voortvloeit uit een overeenkomst, de wet (zoals onrechtmatige daad) of een andere rechtsgrond.

7. Indien onder de door Streefkerk Onderwijsrecht B.V. gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering( en) in het betreffende geval geen uitkering wordt gedaan, is de aansprakelijkheid van Streefkerk Onderwijsrecht B.V., ongeacht de grondslag daarvan, beperkt tot vergoeding van uitsluitend directe schade en uitsluitend tot een bedrag gelijk aan twee maal het honorarium dat in de betreffende zaak is gedeclareerd in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, met een maximum van tien duizend euro (EUR 10.000,–). Streefkerk Onderwijsrecht B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen: verlies van winst, verlies van omzet, verlies of aantasting van gegevens, verlies van goodwill. Reputatieschade en/of gevolgschade is uitgesloten.

8. Alle vorderingsrechten jegens Streefkerk Onderwijsrecht B.V. in verband met de uitvoering van de door Streefkerk Onderwijsrecht B.V. verrichte of opgedragen werkzaamheden (daaronder mede begrepen vorderingen tot vergoeding van schade) vervallen drie maanden na de dag waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten respectievelijk de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Streefkerk Onderwijsrecht B.V. daarvoor, onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW. In alle gevallen vervallen deze vorderingsrechten na verloop van een jaar nadat de werkzaamheden door of namens Streefkerk Onderwijsrecht B.V. zijn uitgevoerd.

9. Iedere aansprakelijkheid van de aan Streefkerk Onderwijsrecht B.V. verbonden personen jegens de cliënt en derden verbonden aan de cliënt (daaronder mede begrepen huidige of voormalige bestuurders, werknemers, aandeelhouders of groepsmaatschappijen van de cliënt) is uitdrukkelijk uitgesloten. De cliënt doet, mede namens de aan de cliënt verbonden derden, zo nodig bij voorbaat afstand van alle rechten en vorderingen die zij uit welke hoofde ook mochten verkrijgen jegens de aan Streefkerk Onderwijsrecht B.V. verbonden personen.

10. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 en in artikel 9 kan op deze algemene voorwaarden en de daarin opgenomen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid ook een beroep worden gedaan 3 door en ten behoeve van (i) iedere persoon betrokken bij de uitvoering van de opdracht of op wie in verband daarmee, op welke grondslag ook, enige aansprakelijkheid rust of mocht komen te rusten en (ii) de aan Streefkerk Onderwijsrecht B.V. verbonden personen en hun respectievelijke rechtsopvolgers onder algemene titel.

11. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Streefkerk Onderwijsrecht B.V., vrijwaart de cliënt Streefkerk Onderwijsrecht B.V. en de aan haar verbonden personen voor, en zal de cliënt Streefkerk Onderwijsrecht B.V. en de aan haar verbonden personen schadeloos stellen ter zake van, alle vorderingen en rechtsvorderingen die een derde op enig tijdstip op Streefkerk Onderwijsrecht B.V. of een aan haar verbonden persoon mocht hebben of jegens Streefkerk Onderwijsrecht B.V. of een aan haar verbonden persoon mocht instellen en die voortvloeien uit of verband houden met door Streefkerk Onderwijsrecht B.V. ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden. Deze vrijwaring omvat mede kosten van juridische bijstand.

12. De bepalingen van artikel 4, artikel 9, artikel 10 en artikel 11, en alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden die beogen rechten ten behoeve van de aan Streefkerk Onderwijsrecht B.V. verbonden personen in het leven te roepen, zijn mede bedoeld als om niet gemaakte, onherroepelijke derdenbedingen ten gunste van de aan Streefkerk Onderwijsrecht B.V. verbonden personen in de zin van artikel 6:253 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.

13. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de cliënt aan Streefkerk Onderwijsrecht B.V. een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals deze door Streefkerk Onderwijsrecht B.V. van tijd tot tijd worden vastgesteld. Naast het honorarium is de cliënt aan Streefkerk Onderwijsrecht B.V. verschuldigd de verschotten (externe kosten) die Streefkerk Onderwijsrecht B.V. ten behoeve van de cliënt heeft betaald. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting tegen het van tijd tot tijd geldende tarief.

14. De declaraties van Streefkerk Onderwijsrecht B.V. dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum te worden betaald, tenzij expliciet anders overeengekomen. In geval van niet tijdige betaling heeft Streefkerk Onderwijsrecht B.V. het recht de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen vanaf de vijftiende dag na de factuurdatum.

15. Op grond van geldende wet- en regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”), kan Streefkerk Onderwijsrecht B.V. verplicht zijn de identiteit van haar cliënten en hun uiteindelijke begunstigde(n) vast te stellen en moet Streefkerk Onderwijsrecht B.V. onder omstandigheden ongebruikelijke transacties in de zin van de Wwft melden aan de autoriteiten. De Wwft verbiedt Streefkerk Onderwijsrecht B.V. aan de cliënt of anderen mee te delen dat zij een dergelijke melding aan de autoriteiten heeft gedaan. Streefkerk Onderwijsrecht B.V. zal geen derdengelden in ontvangst nemen.

16. Elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. De cliënt stemt in met elektronische communicatie en erkent dat deze niet veilig is. Streefkerk Onderwijsrecht B.V. is niet aansprakelijk indien elektronische communicatie wordt onderschept, gemanipuleerd, vertraagd, 4 verkeerd wordt doorgestuurd of wordt geïnfecteerd met een virus. In het geval dat de cliënt handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is de toepasselijkheid uitgesloten van artikel 6:227b lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dat betrekking heeft op het verstrekken van informatie in het elektronisch handelsverkeer, en van artikel 6:227c van het Burgerlijk Wetboek, dat betrekking heeft op de wijze waarop overeenkomsten in het elektronisch handelsverkeer worden aangegaan.

17. Streefkerk Onderwijsrecht B.V. is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. Streefkerk Onderwijsrecht B.V. verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar Privacy Statement, gepubliceerd op haar website.

18. De klachtenregeling van Streefkerk Onderwijsrecht B.V. is van toepassing op de werkzaamheden verricht door of opgedragen aan advocaten van Streefkerk Onderwijsrecht B.V. De klachtenregeling is gepubliceerd op de website van Streefkerk Onderwijsrecht B.V.

19. Iedere rechtsverhouding tussen Streefkerk Onderwijsrecht B.V. en de cliënt die voortvloeit uit of verband houdt met de door of namens Streefkerk Onderwijsrecht B.V. verrichte of aan haar opgedragen werkzaamheden, wordt beheerst door Nederlands recht. Voor zover sprake mocht zijn van een rechtsverhouding tussen een aan Streefkerk Onderwijsrecht B.V. verbonden persoon en de cliënt, wordt ook die rechtsverhouding beheerst door Nederlands recht.

20. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de door of namens Streefkerk Onderwijsrecht B.V. verrichte of aan haar opgedragen werkzaamheden of anderszins de rechtsverhouding met de cliënt betreffen, zijn in eerste aanleg onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van, en worden uitsluitend beslist door, de Rechtbank Den Haag, tenzij een geschil wordt voorgelegd aan een Geschillencommissie Advocatuur en die geschillencommissie bevoegd is daarop te beslissen.

21. Streefkerk Onderwijsrecht B.V. kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd en zonder voorafgaand bericht aanpassen. De aangepaste voorwaarden