Arbeid en onderneming

De combinatie van regulier arbeidsrecht en sectorale regelingen vraagt om expertise. Wij staan instellingen, bestuurders en raden van toezicht bij in uiteenlopende adviestrajecten en procedures.

Ondersteuners, onderwijzers, onderzoekers en bestuurders vallen onder het reguliere arbeidsrecht, of werken op opdrachtbasis. Maar zij hebben ook te maken met uitgebreide collectieve onderwijsregelingen, rechtspositieregelingen of projectvoorwaarden. En de werknemerspositie van bestuurders kent nog weer eigen aandachtspunten, zowel in de dynamiek tussen bestuurder en toezichthouder, als in de regulering van taken en bezoldiging. Een thema waarop ook de extern toezichthouder steeds actiever is gaan letten.

Een passende inrichting vooraf – bij het aangaan van een betrekking – kan vragen in de toekomst voorkomen. En als er eens een situatie ontstaat waarin verandering wenselijk is, dan is zorgvuldige advisering, besluitvorming en uitvoering van belang. Of er nu sprake is van wederzijds goedvinden en naar een vaststellingsovereenkomst wordt gewerkt, of wanneer er eenzijdig tot ontslag wordt overgegaan. Naast individuele zaken, houden we ons bezig met collectieve vraagstukken, bijvoorbeeld wanneer een school of stafbureau wordt overgedragen, wordt gereorganiseerd of wordt gesloten.

De gecombineerde inzet van arbeids- en ondernemingsrecht draagt bij uitstek bij aan vormen van samenwerking, ook sectoroverstijgend. Denk aan combinatiefunctionarissen in integrale kindcentra, gezamenlijke directies van samenwerkende organisaties, of een personele unie tussen organisaties op het niveau van bestuurders. Of een goede positionering van functionarissen in een groep van rechtspersonen, waarbij taakverdeling enerzijds en kaderstelling anderzijds van belang zijn.

Daarnaast kent de medezeggenschap in onderwijsorganisaties een van het reguliere arbeidsrecht afwijkende positie. Of het nu gaat om de inrichting van een medezeggenschapsstructuur, de begeleiding van een besluitvormingstraject of het voeren van een geschilprocedure – de onderwijswetgeving heeft zijn eigen aandachtspunten, waarop we volledig zijn ingevoerd.